کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

شمارش و جدول بندی نتایج انتخابات

شمارش اوراق رای دهی انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی، فوراً بعد از تکمیل پروسه رای گیری در محل رایگیری آغاز میگردد.رئیس هر محل رای گیری مسؤل تنظیم پروسه شمارش آراء در محل رای گیری مربوطه اش میباشد.

افرادیکه اجازه دارند شاهد روند شمارش آراء باشند:

افرادیکه میتوانند بداخل مرکز شمارش آراء داخل شده یا در آنجا باقی بمانند، عبارت اند از:

  1. مسؤلین رایگیری؛
  2. مسؤلین کمیسیون مستقل انتخابات که وظایف ویژه مربوط به رایگیری و شمارش آراء را دارند؛
  3. افرادیکه منجانب کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی گردیده اند؛
  4. نمایندگان احزاب سیاسی؛ ایتلاف ها و کاندیدان مستقل که از کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه اخذ نموده باشند؛
  5. مشاهدین داخلی و بین المللی انتخاباتی، مترجمین مشاهدین بین المللی؛
  6. نمایندگان رسانه ها که اعتبارنامه اخذنموده باشند، با کارت های معتبر رسانه ای ایشان؛
  7. مهمانان خاص.