کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

ویدیو

ثبت نام و فهرست رأیدهندگان برای انتخابات ۱۳۹۷

فهرست رأیدهندگان جدولی بوده که شهرت اشخاص واجد شرایط رأیدهی و کد مرکز رأیدهی در آن درج است. هر تبعه واجد شرایط رأیدهی حق دارد، نام خود را به حیث رأیدهنده وکاندید ثبت و در انتخابات شرکت کند. کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است، فهرست رأیدهندگان را با تفکیک مراکز رأیدهی تهیه و به مرکز ملی معلومات کمیسیون وصل کند. بناءً، روند ثبت نام و تهیۀ فهرست رأیدهندگان از تاریخ 25 حمل تا 23 ثور در مراکز ولایات و از 25 ثور تا 7 جوزا درولسوالیها و از تاریخ 9 جوزا تا 22 جوزا در قریه ها صورت می گیرد. مراکز و محلات ثبت نام همه روزه به شمول روزهای جمعه از ساعت 8 صبح الی 4 عصر باز میباشد.

کمیسیون جهت شناسایی افراد واجد شرایط رأیدهی در روند ثبت نام و تهیۀ فهرست رأیدهندگان از تذکره به حیث یگانه سند معتبر ملی استفاده میکند که همه انواع آن دارای اعتبار است. چون تعداد زیاد افغانها خصوصا زنان در قریه ها تذکره نگرفته، ادارۀ ثبت احوال نفوس قبل از آغاز روند ثبت نام تذکرۀ تابعیت توزیع میکند. اداره ثبت احوال نفوس برای حدود ۱۰ میلیون از واجدان شرایط رأیدهی در حوت سال جاری روند توزیع تذکره آغاز میکند که منتفی کنندۀ استفاده از کارتهای قبلی رأیدهیست.

در مراکز ثبت نام رأیدهندگان نام شخصی به حیث رأیدهنده ثبت شده میتواند که سن 18 سالگی را در روز انتخابات تکمیل کند. فرد واجد شرایط رأیدهی شخصا به مرکز ثبت نام رفته و نام خود را در فهرست رأیدهدگان ثبت میکند. کارمند تثبیت هویت با درخواست کننده مصاحبه کرده، تذکرۀ تابعیت اش را بررسی و وی را بعد از تثبیت هویت به کارمند ثبت نام معرفی میکند. کارمند ثبت نام معلومات درخواست کننده را در بخشهای ثبت نام و تصدیق ثبت نام رآیدهی درج و وی را به مرکز رأیدهی ارتباط داده و بعداً بخش تصدیق ثبت نام را از فورمۀ ثبت نام جدا و به کارمند دیگر میدهد. کارمند دیگر بخش تصدیق ثبت نام را در عقب تذکره با اسکاشتیپ امنیتی برچسپ زده و تذکره را به درخواست دهنده میدهد. اگر نام کسی در فهرست رأیدهندگان درج نبوده و یا معلومات مربوط اش درست نباشد، به مرکز ثبت نام رفته، نام خود را درج و معلومات مربوط خود را درست کند. ورنه، در روز انتخابات رأی داده نمیتواند.

در محلات ثبت نام زنانه کارمندان زن مؤظف اند. بناء بر این، زنان واجد شرایط رأیدهی جهت ثبت نام به آسانی آن جا مراجعه کرده میتوانند. البته که کمیسیون در جهت استخدام کارمندان در همه روند انتخابات پالیسی دولت را در بارۀ زنان و معلولان در نظر میگیرد. نیروهای امنیتی در اطراف مراکز ثبت نام قرار داشته و مسؤولیت تأمین امنیت را به دوش دارند.

برای تأمین شفافیت روند ثبت نام و تهیۀ فهرست رأیدهدندگان به ناظران و مشاهدان ملی و بین المللی و رسانه ها اعتبارنامه داده میشود. آنها میتوانند در صورت عدم موجودیت شرایط و یا تخلف کسی از قانون انتخابات و طرزالعملها اعتراض و شکایت کنند. چگونگی رسیدگی به اعتراضات وشکایات در طرزالعمل مشخص شده است.