کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

سیستم انتخاباتی

سیستم انتخاباتی بدین معنی است که به اساس آن رأی دهندگان اکثراً در انتخابات یا مراجعه به آرای عمومی روی پالیسی، میان چندین گزینه یکی را انتخاب مینمایند.

به عقیدۀ IFES یا بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی، "یک سیستم انتخاباتی، شامل قواعدی غرض رأی دهی قانونی و قابل اعتبار و چگونگی شمارش و جمع آوری آراء میباشد تا نتیجه نهایی از آن حاصل گردد.

نهاد های مشخصی، سیستم انتخاباتی هر کشور را تطبیق مینمایند. در افغانستان، برای کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت داده میشود تا انتخابات را در سراسر کشور دایر نماید.

کمیسیون مستقل انتخابات همه انواع انتخاباتی را که قانون اساسی و قانون انتخابات خواهان آن است، برگزار مینماید. در ذیل انواع انتخابات در افغانستان میاید:

  • انتخابات ریاست جمهوری
  • انتخابات پارلمانی
  • انتخابات شوراهای ولایتی
  • انتخابات شوراهای ولسوالی
  • انتخابات شاروال ها
  • انتخابات شاروالی ها
  • انتخابات شوراهای قریه جات

جهت معلومات مزید در مورد سیستم های انتخاباتی در افغانستان، لطفاً به قانون انتخابات نگاه کنید.