کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

بررسی

بررسی فرماندهی یا عضویت کاندیدان در گروه های مسلح غیر قانونی در جریان روند نامزدی کاندیدان راه اندازی میگردد تا ثابت بسازد که کاندیدان فرماندهی نیروهای نظامی یا گروه های مسلح را به عهده نداشته یا به آنها متعلق نمیباشند. روند بررسی همراه با ثبت نام کاندیدان شروع شده و الی نشر فهرست نهایی کاندیدان ادامه میابد. مسؤولیت بررسی فرماندهی یا عضویت کاندیدان در گروه های مسلح غیر قانونی میان دو کمیسیون ذیل تقسیم میگردد:

  • کمیسیون بررسی فرماندهی یا عضویت کاندیدان در گروه های مسلح غیر قانونی که مسؤولیت گماشتن اعضای کمیسیون و ارائه معلومات لازم برای کمیسیون جهت اجرای وظیفه اش میباشد.
  • کمیسیون شکایات انتخاباتی که تصامیم نهایی روی واجدیت شرایط کاندیدان را به اساس بررسی های خودش، معلومات از رأی دهندگان واجد شرایط یا معلومات از کمیسیون بررسی فرماندهی یا عضویت کاندیدان در گروه های مسلح غیر قانونی، اتخاذ مینماید.

معلومات ذیل عمدتاً روی وظایف و مسؤولیت های کمیسیون بررسی فرماندهی یا عضویت کاندیدان در گروه های مسلح غیرقانونی، تمرکز مینماید.

کمیسیون بررسی فرماندهی یا عضویت کاندیدان در گروهای مسلح غیر قانونی

این کمیسیون مسؤولیت دارد تا فرماندهی یا عضویت کاندیدان در گروه های مسلح غیر قانونی یا نیروهای نظامی غیرسمی را به اساس اسناد و مدارک موجود نزد نهاد های تشکیل دهنده، شناسایی و تثبیت نماید. صلاحیت ایشان از ماده بند (۷) ماده (۱۲) قانون انتخابات سال ۱۳۸۹ گرفته شده است.

این کمیسیون از یک رئیس که از کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات برگزیده میشود و سه عضو تشکیل میگردد. اعضا از سوی سه نهاد ذیل گماشته میشوند: وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی. سپس این نهاد ها مسؤولیت دارند تا معلومات از طریق اعضای ایشانرا برای کمیسیون ارائه نمایند.