مبارزات انتخاباتی سیاسی

قانون انتخابات برای اینکه کاندیداها بتواند اهداف و برنامه‌های شان برای شهروندان ارائه نمایند و حمایت آنان را از برنامه‌های کاری شان بدست آورد، صراحت دارد. در این دوره رأی دهندگان می‌توانند در مورد برنامه و اهداف کاندیداهای مستقل و احزاب سیاسی، معلومات دقیق بدست آورند. هم‌چنان کاندیداها می‌توانند در دوران مبارزات انتخاباتی از طریق سازماندهی مجالس سیاسی، گردهمایی‌ها و سخنرانی‌ها با مردم مواجه شده برنامه‌های شان را به آن‌ها توضیح دهند. دوره مبارزات انتخاباتی براساس ماده ۷۶ در قانون انتخابات برای هر انتخابات چنین مشخص شده است:

مبارزات انتخاباتی در هر انتخابات ۴۸ ساعت قبل از آغاز روز انتخابات ختم می‌شود. برای اینکه روند انتخاباتی برای تمامی کاندیدان عادلانه و شفاف ‌باشند، طرزالعمل جداگانه‌ای که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات ترتیب می‌گردد؛ شیوه‌ای مبارزات انتخاباتی را در هر انتخابات مشخص می‌کند.