کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

ویدیو

مبارزات انتخاباتی سیاسی

هدف دوره مبارزات انتخاباتی این است که کاندیدان فرصت ارائه معلومات در مورد پالیسی ها و خط مشی سیاسی شان را برای رأی دهندگان داشته باشند. در این دوره، رأی دهندگان میتوانند در مورد احزاب و کاندیدان معلومات بدست آورده، و هم میتوانند از طریق سازماندهی مجالس سیاسی، یا تمویل برنامه مبارزه انتخاباتی حزب و یا کاندید مورد نظرایشان را حمایت نمایند.

فعالیت های کمپاین شامل سازماندهی گرد همایی ها، راه اندازی تبلیغات از طریق رسانه های جمعی (صوتی و تصویری) و جلب رأی، رأی دهندگان میباشد.

شماری از عوامل مانند: دسترسی به رسانه ها، داشتن دسترسی به منابع مالی قابل ملاحظه، پیوند با شکل دهندگان نظریات عامه و غیره، میتوانند روند انتخاباتی را به نفع بعضی از کاندیدان منحرف سازد. برای اینکه اطمینان حاصل شود که روند انتخاباتی تا حد نهایی برای تمام کاندیدان عادلانه میباشد، دساتیر گوناگونی که طی آن کاندیدان، احزاب سیاسی و حمایت کنندگان شان باید با آنها پابند باشند ترتیب گردیده اند. علاوه بر تصریحات که شامل قانون انتخابات میباشند، سایر دساتیر در اسنادی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات وضع گردیده اند، و عبارت از مقررات شکایات انتخاباتی، اصول رفتار احزاب سیاسی و مقررات آشکار سازی منابع کمپاین از طرف کاندیدان ولسی جرگه میباشند.