کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

نهادهای ناظر انتخاباتی

نظارت از فعالیت‌های کمیسیون انتخابات و مراحلی انتخاباتی در دموکراسی‌ها اصل مهم بوده، شفافیت و سلامت انتخابات را تضمین می‌نمایند. در افغانستان، قانون انتخابات فرصت خوبی را برای احزاب سیاسی، ناظرین ملی و بین‌المللی فراهم کرده است که آنان از تمامی مراحل انتخابات در جریان برگزاری انتخابات‌ها نظارت داشته باشند. نهادهای ناظر ضمن نظارت از شفافیت و سلامت انتخابات، مسوولیت مشوره دهی و رهنمای‌های کارشناسانه با کمیسیون انتخابات دارند، همواره مشورت‌ها و بررسی‌های شان را با این کمیسیون شریک سازند. نظارت بیشتر از روند مبارزات انتخاباتی از چند جهت بسیار مهم است. اول، برخورداری همه احزاب و اقوام از امکانات مادی. دوم، نظارت بر روند اخذ رأی و شمارش آراء به خاطر سلامت انتخابات. سوم، نظارت بر شیوه‌ای اعمال و اجرای نتایج انتخابات در انتقال قدرت سیاسی میان احزاب و دیگر بازی‌گران سیاسی صورت می‌گیرد.

در افغانستان، علاوه برنهادهای ناظر داخلی، نهادهای ناظر بین‌المللی حضور دارند از جمله گروه حقوق بشر بین‌الملل و سازمان ملل متحد در نظارت از انتخابات بیشتر فعال بوده است. هم‌چنان نهادهای ناظر بین‌المللی شیوه‌ای نظارت بر انتخابات را به احزاب سیاسی و گروه‌های ذیدخل در انتخابات آموزش می‌دهند. این نهادها در آموزش مدنی و سیاسی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. امروزه نظارت سازمان ملل حتی مشروعیت انتخابات را بیشتر می‌سازند. تاکنون در چندین انتخابات مشوره و حمایت‌های مالی و تخنیکی سازمان‌های بین‌المللی از پروسه انتخابات در افغانستان وجود داشته است.