کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اعتراضات و شکایات

کمیسیون شکایات انتخاباتی مسؤولیت رسیدگی به اعتراضات علیه کاندیدان و شکایات در مورد پروسه انتخابات را به عهده دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی یک نهاد دایمی میباشد که بر مبنای قانون انتخابات تشکیل گردیده است.

اعتراضات یا شکایات میتواند در دفتر مرکزی در کابل یا هریک از دفاتر ولایتی ارائه گردد. برعلاوه هر دفتر ولایتی و خود کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت آنرا دارد تا قضیۀ را به ابتکار خودش مورد بررسی قرار دهد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحتیش را از قانون انتخابات میگرد.