کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

ویدیو

مصارف مالی مبارزات انتخاباتی

در جریان نامزدی کاندیدان، هر کاندید معلومات در مورد تمام دارایی هایی را که ارزش آنها بالاتر از یک مبلغ تعین شده باشد، در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار میدهد. مساعدت ها برای مبارزات انتخاباتی کاندیدان میتواند در جریان دوره مبارزات انتخاباتی دریافت گردد، هرچند فقط اتباع افغانستان، احزاب سیاسی و سایر نهاد های حقوقی داخلی و غیر دولتی میتوانند مساعدت نمایند.

مساعدت ها میتواند شامل پول نقد، قرضه، اموال منقول و غیر منقول خدمات و تسهیلات گردد. مبلغ مساعدت های مالی برای شهروندان و نهاد های حقوقی محدود میباشد.

هر کاندید باید گزارش مساعدت ها و مصارف مبارزات انتخاباتی اش را طبق دستورالعملی که در آن وقت نافذ میگردد ( مصارف مبارزات انتخاباتی شامل هر نوع تادیاتی میباشد که در مقابل اجناس، ملکیت، دارایی ها، خدمات و تسهیلاتی که در مبارزات انتخاباتی مورد استفاده قرار میگرند، پرداخت میگردد) ارائه نماید.

اگر یک کاندید نتواند گزارش مساعدت ها و مصارف مالی اش را در موقع معین آن برای کمیسیون مستقل انتخابات ارائه نماید، کمیسیون فهرست کاندیدان متخلف را بعد از نشر آن به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارسال مینماید.

معلومات در مورد مصارف مالی مبارزات انتخاباتی نزد کمیسیون محرم باقی میماند و صرف حین درخواست رسمی نهاد های قضایی و عدلی یا کمیسیون شکایات انتخاباتی در اختیار شان قرار میگرد.