کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

راهنمود برای مشاورین ملل متحد در روند تفتیش انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳

کار مشاورين تفتيش ملل متحد توسط رهنمودهای ذيل رهبری خواهد گرديد:

اساس اين راهنمودها را مکلفيت های کنونی کارمندان که منشور ملل متحد آنرا تعريف نموده اند، لوايح و قوانين مربوط کارمندان و سائر موضوعات اداری تشکيل ميدهد و بايد مطابق آن تفسير گردند.

نقش مشاورين تفتيش ملل متحد

  1. ملل متحد بر اساس تقاضای جوانب ذيدخل موافقه نموده است که مشاورين تفتيش را جهت همکاری در روند تفتيش که توسط حکومت افغانستان، ادارات انتخاباتی افغانستان، کانديدهای سياسی مربوط تطبيق ميگردد، توظيف نمايد.
  2. نقش مشاورين تفتيش ملل متحد اينست که در هموار نمودن معضلاتي که در جريان تفتيش بين نمايندگان کانديدان بروز مينمايند، طبق معيارات و طرزالعمل های که روی آن توافق صورت گرفته است، کمک نمايند.
  3. در اجرای وظايف خويش، مشاورين تفتيش ملل متحد بايد در صحنه تطبيق چک لست توسط کارمندان ادارات انتخاباتی افغانستان، نمايندگان کانديدها (و سایر مشاهدين که اجازه مشاهده را دارند) حضور داشته باشند، و در صورت بروز موارد عدم توافق در جريان روند تفتيش (و همچنين شمارش مجدد)، مشاورين تفتيش ملل متحد بايد توصيه شفاهی را ارائه نمايند. اين توصيه در چیکلست درج ميگردد و در آن مرحلۀ روند تفتيش نظر نهايی محسوب ميگردد. توصيه های مشاورين تفتيش ملل متحد در اختيار ادارات انتخاباتی افغانستان داده ميشوند تا با اين ادارات در اجرای وظایف شان طبق چارچوب حقوقی کمک نموده باشد.
  4. برای پیشبرد نقش فوق الذکر ، به مشاورین تفتیش ملل متحد باید اجازه داده شود که هر گونه اقدامات ضروی را اتخاذ نمایند ؛ بشمول : پرسیدن سوالات و تقاضای وضاحت تا اجابت با چیکلست تفتیش یقینی ساخته شود؛ تقاضا برای نشان دادن هر گونه معلومات و /یا مواد انتخاباتی و همچنین بررسی فزیکی آن ( بخصوص صندوق های رأیدهی،قفل ها [مهرولاک ها]، لست رأیدهندگان، ژورنال محل رأیدهی، فورم نتایج، اوراق رأیدهی، چیکلست تفتیش و هر یک از مواد مربوطه دیگر).

معیارات راهنما

  1. یکبار دیگر یادآوری میگردد که کارمندان ملل متحد حین شامل شدن به این سازمان، تعهد مینمایند که وظایف که به آنها از طریق ملل متحد سپرده میشود را منحیث کارمندان خدمات ملکی بین المللی ایفاء مینمایند. علاوه بر این، آنها باید وظایف شان را با درنظرداشت عالیترین معیارات مؤثریت، شایستگی و تمامیت که شامل امانتداری، غیرجانبداری، عدالت، صداقت، و راستکاری میشود انجام دهند.
  2. این خیلی مهم است که کارمندان ملل متحد که منحیث مشاورین تفتیش ایفای وظیفه مینمایند باید در تمام اوقات مطابق با ارزش های فوق الذکر عمل نموده و هم دیده شوند که این ارزش ها را پیروی مینمایند. در صورتیکه سازمان ملل متحد آگاهی یابد که یکی از کارمندان این سازمان از پیروی نمودن این معیارات سرکشی نموده باشد، تدابیر انظباطی علیه کارمند متذکره اتخاذ خواهد گردید.