کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

صدور اعتبار نامه

طرزالعمل های روند صدور اعتبارنامه برای احزاب سیاسی، ناظران کاندیدان مستقل، مشاهدان و نمایندگان رسانه هایی که در پروسه نظارت و مشاهده از انتخابات دخیل میباشند، قابل تطبیق میباشد.

کی میتواند منحیث ناظر، مشاهد و گزارشگران رسانه ها اعتبارنامه اخذ نماید؟

  • نمایندگان احزاب و کاندیدان مستقل ( ناظران)
  • نمایندگان نهاد های مشاهد ملی و بین المللی ( مشاهدان)
  • نمایندگان رسانه های ملی و بین المللی ( گزارشگران)

صدور اعتبارنامه برای نهاد ها

به منظور اینکه اشخاص فوق الذکر از روند انتخابات نظارت و مشاهده بعمل آورند، ایشان باید از ریاست روابط خارجه کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه اخذ نمایند. جهت درخواست برای اخذ اعتبارنامه، احزاب، کاندیدان مستقل، نهاد های مشاهد و رسانه ها باید فورمه A01 ( صدور اعتبارنامه برای نهاد) را به بخش صدور اعتبارنامه ریاست روابط خارجه کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند. تصمیم در مورد صدور اعتبارنامه برای نهاد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اتخاذ میشود.

صدور اعتبارنامه برای ناظران، مشاهدان و نمایندگان رسانه ها

نهاد هایی که قبلاً اعتبارنامه اخذ نموده اند، غرض اخذ اعتبارنامه برای هریک از نمایندگان انفرادی شان ( ناظران)، مشاهدان و نمایندگان رسانه ها، فورمه A02 ( صدور اعتبارنامه برای مشاهد) و فورمه A03 ( صدور اعتبارنامه برای نمایندگان رسانه ها) را تحویل نمایند. بعد از تائید اسامی در فورمه های A02 و A03، بخش صدور اعتبارنامه، شماره تشخیصیه برای هریک از ناظران، مشاهدان و نمایندگان رسانه ها را فراهم نموده و کارت هویت را برای شان صادر مینماید تا در زمان شمارش آراء در روز انتخابات، روند ثبت و شمارش آراء، نظارت و مشاهده از روند انتخابات مورد استفاده قرار گیرند.

ثبت نام ناظران، رسانه ها و مشاهدان در ولایات

به منظور تسهیل و دسترسی به روند صدور اعتبارنامه، دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام ناظران، مشاهدان و نمایندگان رسانه ها را در ولایات پیشنهاد مینماید. بعد از تسلیمی فورمه های درخواستی ، دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات فورمه های سکن شده A02 و A03 را جهت تائید برای بخش صدور اعتبارنامه ریاست روابط خارجه دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات ارسال مینماید. بعد از تائید، بخش صدور اعتبارنامه، شماره های تشخیصیه را برای ناظران، مشاهدان و گزارشگران فراهم نموده و دفتر ولایتی را در این رابطه مطلع میسازد. بعد از دریافت شماره های تشخیصیه، دفتر ولایتی کارت هویت را توزیع مینماید.

فورمه های درخواستی را میتواند در صفحه انترنتی کمیسیون مستقل انتخابات خانه پوری نمایند.

شخص ارتباطی جهت اخذ اعتبارنامه

نهاد متقاضی باید شخص ارتباطی را معرفی نموده که مسئولیت دارد تا در جریان روند صدور اعتبارنامه با بخش صدور اعتبارنامه در ارتباط باشد.

فورمه هایی که در روند صدور اعتبارنامه مورد استفاده قرار میگیرند

  • فورمه A01 ( صدور اعتبارنامه برای نهاد) که جهت توزیع اعتبارنامه برای نهاد ها مورد استفاده قرار میگیرد
  • فورمه A02 ( صدور اعتبارنامه برای مشاهد) که جهت توزیع اعتبارنامه برای احزاب و ناظران کاندیدان مستقل و مشاهدان ( موسسات غیر دولتی) مورد استفاده قرار میگیرد
  • فورمه A03 ( صدور اعتبارنامه برای نمایندگان رسانه ها)