کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

خبرنامه روز انتخابات

Election Day News

ویدیو

فیصله ها و پالیسی های کمیسیون مستقل انتخابات

فهرست مطالب

تصامیم سال ۱۳۹۷

 • شماره فیصله ۰۱ – ۱۳۹۷ : چگونگی تخلیه گدام های دفاتر ولایتی و جابجایی مواد ثبت نام رای دهندگان ادامه...
 • شماره فیصله ۰۲ – ۱۳۹۷ : تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ادامه...
 • شماره فیصله ۰۳ – ۱۳۹۷ : لایحه و طرزالعمل ایجاد، وظایف و صلاحیت های کمیته رسانه ها ادامه...
 • شماره فیصله ۰۴ – ۱۳۹۷ : پالیسی ارتباطات کمیسیون ادامه...
 • شماره فیصله ۰۵ – ۱۳۹۷ : تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها (۲۸ میزان، ۱۳۹۷) ادامه...
 • شماره فیصله ۰۶ – ۱۳۹۷ : تعیین معیارها برای تفکیک و تشخیص نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و غیر مرتبط به انتخابات به منظور صدور اعتبارنامه ادامه...
 • شماره فیصله ۰۷ – ۱۳۹۷ : تمدید مرحله اول ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات ادامه...
 • شماره فیصله ۰۸ – ۱۳۹۷ : لایحه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها سال (۱۳۹۷) ادامه...
 • شماره فیصله ۰۹ – ۱۳۹۷ : صدور اعتبارنامه برای احزاب سیاسی و رسانه های که درخواست ارایه نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰ – ۱۳۹۷ : طرح بدیل برای برچسب تصدیق ثبت نام رای دهندگان در تذکره اصلی ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱ – ۱۳۹۷ : اصول رفتار کاندیدان در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها (۱۳۹۷)، طرزالعمل ثبت نام کاندیدان و پلان ثبت نام کاندیدان ادامه...
 • شماره فیصله ۱۴ – ۱۳۹۷ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۱۵ – ۱۳۹۷ : تمدید مرحله دوم ثبت نام رأی‌دهندگان در سطح ولسوالی ها ادامه...
 • شماره فیصله ۱۷ – ۱۳۹۷ : ثبت نام رای دهندگان در سطح قریه جات و روستاها ادامه...
 • شماره فیصله ۱۸ – ۱۳۹۷ : پلان عملیاتی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها سال ۱۳۹۷ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۹ – ۱۳۹۷ : تمدید ثبت نام کاندیدان انتخابات شوراهای ولسوالی ها؛ و تمدید ثبت نام رای دهندگان در سطح قریه جات و روستاها ادامه...
 • شماره فیصله ۲۰ – ۱۳۹۷ : تعداد تأیید کنندگان کاندیدان شوراهای ولسوالی ها و تخصیص کرسی های شوراهای ولسوالی ها ادامه...
 • شماره فیصله ۲۱ – ۱۳۹۷ : چگونگی ثبت نام رای دهندگان در مراکز ثبت نام که در مراحل گذشته بنا به دلایل بسته بوده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۲۴ – ۱۳۹۷ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست نموده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۲۵ – ۱۳۹۷ : حوزه انتخاباتی ولایت غزنی برای انتخابات ولسی جرگه ادامه...
 • شماره فیصله ۲۶ – ۱۳۹۷ : معیارهای برای بررسی اسناد درخواست دهندگان انتخابات ولسی جرگه (۱۳۹۷) ادامه...
 • شماره فیصله ۲۷ – ۱۳۹۷ : تعین منشی (سخنگوی) کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۲۸ – ۱۳۹۷ : قضیه تعدادی از درخواست دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه که از ثبت نام بازمانده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۲۹ – ۱۳۹۷ : فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه ولایت نورستان، کنرها، بامیان، خوست، ارزگان و نیمروز ادامه...
 • شماره فیصله ۳۰ – ۱۳۹۷ : ایجاد کمیته رسانه ها ادامه...
 • شماره فیصله ۳۱ – ۱۳۹۷ : فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه ولایات کاپیسا، پروان، پنجشیر، بلخ، میدان وردک، لغمان، سرپل، پکتیکا، هرات و دایکندی ادامه...
 • شماره فیصله ۳۲ – ۱۳۹۷ : فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه ولایات فاریاب، جوزجان، زابل بدخشان و سمنگان ادامه...
 • شماره فیصله ۳۳ – ۱۳۹۷ : فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه ولایات کندهار، هلمند، کندز، ننگرهار، بادغیس، لوگر، بغلان، پکتیا، تخار، غور و فراه ادامه...
 • شماره فیصله ۳۴ – ۱۳۹۷ : عدم موجودیت کاندید در حوزه انتخاباتی اهل هنود و سکهـ ادامه...
 • شماره فیصله ۳۵ – ۱۳۹۷ : بررسی اسناد درخواست دهندگان انتخابات شوراهای ولسوالی ها (۱۳۹۷) ادامه...
 • شماره فیصله ۳۶ – ۱۳۹۷ : تمدید ثبت نام رای دهندگان در سطح قریه جات و روستاهای که مواد آن به تأخیر ارسال شده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۳۷ – ۱۳۹۷ : تقویم انتخاباتی ولایت غزنی ادامه...
 • شماره فیصله ۳۸ – ۱۳۹۷ : بررسی اسناد درخواست دهندگان انتخابات شوراهای ولسوالی ها، سال (۱۳۹۷) و نشر فهرست ابتدای کاندیدان انتخابات متذکره ادامه...
 • شماره فیصله ۳۹ – ۱۳۹۷ : انتقال کتاب های ثبت نام رأی‌دهندگان به دفترمرکزی کمیسیون ادامه...
 • شماره فیصله ۴۰ – ۱۳۹۷ : انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ ولایت غزنی ادامه...
 • شماره فیصله ۴۱ – ۱۳۹۷ : لایحه مبارزات انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها؛ و لایحه تنظیم امورمالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ادامه...
 • شماره فیصله ۴۲ – ۱۳۹۷ : انتخابات شوراهای ولسوالی ها (۱۳۹۷) ادامه...
 • شماره فیصله ۴۳ – ۱۳۹۷ : لایحه رای دهی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها (۱۳۹۷) ادامه...
 • شماره فیصله ۴۶ – ۱۳۹۷ : صدوراعتبارنامه به نهادهای که درخواست داده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۴۷ – ۱۳۹۷ : تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۴۸ – ۱۳۹۷ : استفاده از تکنالوژی در انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۴۹ – ۱۳۹۷ : استراتیژی کمیسیون مستقل انتخابات برای بهبود مشارکت زنان درانتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۵۰ – ۱۳۹۷ : فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ ادامه...
 • شماره فیصله ۵۱ – ۱۳۹۷ : دیزاین و شکل اوراق رای دهی ادامه...
 • شماره فیصله ۵۲ – ۱۳۹۷ : تعداد اوراق رای دهی که باید چاپ شود ادامه...
 • شماره فیصله ۵۴ – ۱۳۹۷ : لایحه جمع بندی، اعلان و نشر نتایج انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ادامه...
 • شماره فیصله ۵۵ – ۱۳۹۷ : صدور اعتبارنامه برای کاندیدان انتخابات ولسی جرگه (۱۳۹۷) ادامه...
 • شماره فیصله ۵۶ – ۱۳۹۷ : فرماه شماره (۵۱) مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲، ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد جمع آوری ارقام رای دهندگان و آراء انتخاباتی ادامه...
 • شماره فیصله ۵۸ – ۱۳۹۷ : طرزالعمل ثبت معلومات رای دهندگان و ترتیب فهرست رای دهندگان ادامه...
 • شماره فیصله ۵۹ – ۱۳۹۷ : طرزالعمل نظارت و رسیدگی به تخطی‌ها و تخلفات رسانه‌ای مبارزات انتخاباتی ادامه...
 • شماره فیصله ۶۰ – ۱۳۹۷ : صدور اعتبارنامه به نهادهایی که درخواست داده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۶۱ – ۱۳۹۷ : طرزالعمل رأی دهی و شمارش آر‌أ انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ ادامه...
 • شماره فیصله ۶۲ – ۱۳۹۷ : وجود برخی مشکلات در فهرست رای‌دهندگان ادامه...
 • شماره فیصله ۶۳ – ۱۳۹۷ : لایحه تنظیم فعالیت های رسانه‌های همگانی ادامه...
 • شماره فیصله ۶۴ – ۱۳۹۷ : تأیید فهرست ابتدایی رأی‌دهندگان ولایات پنجشیر،سرپل، فراه و زابل ادامه...
 • شماره فیصله ۶۵ – ۱۳۹۷ : لایحه حضور مهمانان خاص در مراکز انتخاباتی، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها (۱۳۹۷) ادامه...
 • شماره فیصله ۶۶ – ۱۳۹۷ : لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها (۱۳۹۷) ادامه...
 • شماره فیصله ۶۷ – ۱۳۹۷ : توظیف کارکنان موقت مراکز و محلات انتخاباتی از میان سایر اشخاص واجد شرایط ادامه...
 • شماره فیصله ۶۸ – ۱۳۹۷ : تائید فهرست ابتدایی رأی‌دهندگان ولایات کندهار، لغمان، بامیان، خوست، لوگر، بادغیس، بلخ، سمنگان، نیمروز و کندز ادامه...
 • شماره فیصله ۶۹ – ۱۳۹۷ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست داده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۷۰ – ۱۳۹۷ : تائید فهرست ابتدایی رأی‌دهندگان ولایات کابل، نورستان، کنرها، ارزگان، دایکندی، هرات، کاپیسا، پکتیکا، پروان، وردک، بدخشان، جوزجان، فاریاب، هلمند، ننگرهار، بغلان، پکتیا، تخار و غور ادامه...
 • شماره فیصله ۷۱ – ۱۳۹۷ : نصب فهرست رأی‌دهندگان در مراکز رأی‌دهی و نشر آن در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۷۲ – ۱۳۹۷ : نهایی سازی فهرست مراکز و محلات رأی‌دهی برای انتخابات سال ۱۳۹۷ ادامه...
 • شماره فیصله ۷۳ – ۱۳۹۷ : بحث در رابطه به استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات ولسی جرگه ۲۸ میزان ۱۳۹۷ ادامه...
 • شماره فیصله ۷۴ – ۱۳۹۷ : بحث در رابطه به اختیاری بودن گرفتن عکس صورت خانم‌ها به‌وسیله دستگاه بایومتریک در انتخابات ولسی جرگه ۲۸ میزان ۱۳۹۷ ادامه...
 • شماره فیصله ۷۵ – ۱۳۹۷ : ضمیمه طرزالعمل رای‌دهی و شمارش آراء انتخابات ولسی جرگه ۲۸ میزان ۱۳۹۷ در پیوند به استفاده از ماشین بایومتریک ادامه...
 • شماره فیصله ۷۶ – ۱۳۹۷ : صدوراعتبارنامه به نهاد‌های که درخواست داده اندادامه...
 • شماره فیصله ۷۷ – ۱۳۹۷ : عدم استفاده از وسایل عکاسی و فلم‌برداری حین غرفه رأی‌دهی ادامه...
 • شماره فیصله ۷۸ – ۱۳۹۷ : صدوراعتبارنامه به نهادهای که درخواست داده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۷۹ – ۱۳۹۷ : تعیین سقف مصارف مبارزات انتخاباتی کاندیدان کوچی و اهل هنود و سکهـ ادامه...
 • شماره فیصله ۸۰ – ۱۳۹۷ : امتیازات کارکنان مراکز و محلات رأی‌دهی ادامه...
 • شماره فیصله ۸۱ – ۱۳۹۷ : صدوراعتبارنامه به نهادهای که درخواست داده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۸۳ – ۱۳۹۷ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست داده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۸۴ – ۱۳۹۷ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست داده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۸۵ – ۱۳۹۷ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست داده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۸۶ – ۱۳۹۷ : تعلیق انتخابات ولسی جرگه (۲۸) میزان سال ۱۳۹۷ ولایت کندهار ادامه...
 • شماره فیصله ۸۷ – ۱۳۹۷ : طرزالعمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها (۱۳۹۷) ادامه...
 • شماره فیصله ۸۸ – ۱۳۹۷ : عدم موجودیت فهرست رأی‌دهندگان ادامه...
 • شماره فیصله ۸۹ – ۱۳۹۷ : بسته بودن مراکز رایدهی و مشکلات بایومتریک ادامه...
 • شماره فیصله ۹۴ – ۱۳۹۷ : فورمه‌های نتایج انتخابات ولایت فراه که در اثر سقوط چرخبال از بین رفته است ادامه...
 • شماره فیصله ۹۵ – ۱۳۹۷ : تغییر وقت اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه (۱۳۹۷) ادامه...
 • شماره فیصله ۹۶ – ۱۳۹۷ : بررسی مشکلات روز انتخابات ادامه...

تصامیم سال ۱۳۹۶

 • شماره فیصله ۰۱ – ۱۳۹۶ : لایحه، طرزالعمل و پلان عملیاتی ایجاد و متوازن سازی مراکز رای دهی ادامه...
 • شماره فیصله ۰۲ – ۱۳۹۶ : لایحه وظایف ریاست دار الانشای کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۰۳ – ۱۳۹۶ : لایحه استخدام (توظیف) کارکنان مؤقت انتخاباتی ادامه...
 • شماره فیصله ۰۴ – ۱۳۹۶ : لایحه صدور اعتبارنامه برای احزاب سیاسی، کاندیدان مستقل، نهادهای ناظر و مشاهد و رسانه ها؛ و لایحه اشتراک نمایندگان احزاب سیاسی، رسانه ها، ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی در جلسات علنی کمیسیون ادامه...
 • شماره فیصله ۰۵ – ۱۳۹۶ : بحث در رابطه به معرفی عضو جانشین محترم الحاج آغالالی دستگیری، عضو شورای ولایتی ولایت کندهار ادامه...
 • شماره فیصله ۰۶ – ۱۳۹۶ : لایحه وظایف داخلی کمیسیون ادامه...
 • شماره فیصله ۰۷ – ۱۳۹۶ : تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ادامه...
 • شماره فیصله ۰۸ – ۱۳۹۶ : ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان ادامه...
 • شماره فیصله ۰۹ – ۱۳۹۶ : بحث در رابطه به معرفی عضو جانشین حاجی محمد عسکر انوری، عضو شورای ولایتی ولایت هرات ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰ – ۱۳۹۶ : جدول زمانی و سافت ویر ایجاد و متوازن سازی مراکز رای دهی و تعدیلات در طرزالعمل و پلان عملیاتی مربوطه ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱ – ۱۳۹۶ : اصول رفتار کارکنان انتخاباتی ادامه...
 • شماره فیصله ۱۲ – ۱۳۹۶ : چگونگی استفاده از دستگاه های بایومتریک برای ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان ادامه...
 • شماره فیصله ۱۳ – ۱۳۹۶ : چگونگی تدارکات دستگاه های بایومتریک برای ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان ادامه...
 • شماره فیصله ۱۴ – ۱۳۹۶ : لایحه ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان ادامه...
 • شماره فیصله ۱۵ – ۱۳۹۶ : استفاده از کارت های رای دهی سابقه بعنوان سند تثبیت هویت و سن واجدین شرایط در روند ثبت نام رای دهندگان ادامه...
 • شماره فیصله ۱۶ – ۱۳۹۶ : طرزالعمل صدور نامه و کارت شناسائی نظارت، مشاهده و تهیه گزارش ادامه...
 • شماره فیصله ۱۷ – ۱۳۹۶ : اصول رفتار احزاب سیاسی و ائتلاف ها، اصول رفتار مشاهدین و اصول رفتار رسانه ها ادامه...
 • شماره فیصله ۱۸ – ۱۳۹۶ : صدور اعتبارنامه به نهاد های که درخواست داده اند ادامه...
 • شماره فیصله ۱۹ – ۱۳۹۶ : تعیین و تصدیق مراکز رای دهی ولایات (سمنگان، جوزجان، کندز، نیمروز، سرپل، بغلان، لوگر، فراه، لغمان و پروان) ادامه...
 • شماره فیصله ۲۱ – ۱۳۹۶ : تعیین و تصدیق مراکز رای دهی ولایات (بدخشان، بغلان، فاریاب، کنرها، میدان وردک، ارزگان، زابل، کندهار، هلمند و غور) ادامه...
 • شماره فیصله ۲۲ – ۱۳۹۶ : تعین و تصدیق مراکز رای دهی ولایات (پکتیا، پنجشیر، خوست، ننگرهار، کاپیسا، میدان وردک، کندهار، پکتیکا، هرات و بادغیس) ادامه...
 • شماره فیصله ۲۳ – ۱۳۹۶ : ثبت نام و تهیه فهرست رای دهند گان به اساس تذکره تابعیت) ادامه...
 • شماره فیصله ۲۴ – ۱۳۹۶ : چگونگی تمدید مدت کار معاونین و منشی (سخنگوی) کمیسیون) ادامه...
 • شماره فیصله ۲۵ – ۱۳۹۶ : تعیین و تصدیق مراکز رای دهی ولایات (کابل، بلخ، بامیان، پکتیکا، دایکندی، کندهار، غزنی، لغمان، ننگرهار، تخار و نورستان) ادامه...
 • شماره فیصله ۲۶ – ۱۳۹۶ : طرح ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان به اساس تذکره تابعیت ادامه...
 • شماره فیصله ۲۹ – ۱۳۹۶ : بحث در رابطه به معرفی عضو جانشین محترمه نورضیا "ایماق" عضو غایب شورای ولایتی بغلان ادامه...
 • شماره فیصله ۳۰ – ۱۳۹۶ : لایحه ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان به اساس تذکره تابعیت ادامه...
 • شماره فیصله ۳۱ – ۱۳۹۶ : پلان عملیاتی ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان به اساس تذکره تابعیت ادامه...
 • شماره فیصله ۳۲ – ۱۳۹۶ : ۱. صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست داده اند؛ و ۲. مکتوب شماره (۱۴۶۶۲) مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ وزارت دولت در امور پارلمانی در مورد معرفی عضو جانشین وکیل متوفی ولایت نورستان در ولسی جرگه ادامه...
 • شماره فیصله ۳۳ – ۱۳۹۶ : طرزالعمل انتخاب رئیس، معاونین و منشی (سخنگو) کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۳۴ – ۱۳۹۶ : انتخاب رئیس، معاونین و منشی (سخنگو) کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
 • شماره فیصله ۳۵ – ۱۳۹۶ : طرزالعمل استخدام (توظیف) کارکنان مؤقت انتخاباتی ادامه...
 • شماره فیصله ۳۶ – ۱۳۹۶ : بلند بردن سطح مشارکت زنان به عنوان کارمندان دایمی کمیسیون ادامه...