کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

شفافیت و حسابدهی

کمیسیون مستقل انتخابات در سال ۱۳۸۴ ایجاد شده و یک نهاد جوان میباشد. بعد از مرحله ثبت نام رأی دهندگان در سال ۱۳۸۷ و انتخابات سال ۱۳۸۸، کمیسیون مستقل انتخابات اقداماتی را رویدست گرفت تا شفافیت و حسابدهی برای مردم افغانستان را افزایش دهد.

مثالهای از اقداماتی که در سال ۱۳۸۹ مورد اجرا قرار میگرد قرار ذیل میباشند:

  • افزایش ظرفیت دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات غرض ثبت و گزارش از فعالیت هایش از طریق استخدام کارمندان متعهد.
  • یک سلسله اقدامات ضد تقلب طرح شد تا اعتبار پروسه انتخابات را بلند ببرد.
  • کمیسیون مستقل انتخابات نشست های منظم را با تمویل کنندگان و جوانب ذیدخل مانند مشاهدان پیگیری نموده تا نیازهای ایشان را بهتر درک کرده و آنها را مرفوع سازد.
  • ریاست روابط خارجه فعالیت های رسانه ها را که در آن رسانه های داخلی و خارجی قادر اند تا پالیسی ها و فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات را مورد سوال قرار دهند، به صورت منظم نظارت مینماید.
  • کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نمود که میخواهد برای جوانب ذیدخل فرصت دهد تا از جلسات اعضای کمیسیون انتخابات مشاهده بعمل آروند.

افزایش شفافیت و حسابدهی برای رأی دهندگان، کاندیدان، ناظران، مشاهدان، تمویل کنندگان و سایر جواب ذیدخل یک روند دوامدار میباشد که کمیسیون مستقل انتخابات آنرا بهبود میبخشد.