کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

رؤساء

ابراهیم سادات (رئیس تکنالوژی معلوماتی)

ابراهیم سادات در ثور سال 1362 هجری شمسی در ولسوالی ورس ولایت بامیان تولد شده، دوره ابتداییه را در همانجا در لیسه اتفاق میانکاوک به اکمال رسانید. و دوره ثانوی را در لیسه عالی خواجه عبدالله انصاری شهر کابل به اتمام رسانده است. موصوف تحصیلات عالی خویش را به سطح لیسانس در رشته کمپیوتر سانیس از پوهنتون کابل بدست اورده است و ماستری خویش را در رشته مدیریت تجارت در دانشگاه آزاد اسلامی ایران واحد افغانستان به پایان رسانیده است.

ابراهیم سادات در حدود سه سال با موسسه امدادی افغانستان (Afghanistan Relief Organization) به حیث مسئول بخش تکنالوژی معلوماتی ایفای وظیفه نموده و در جنب کارهای تخنیکی به حیث اولین مدیر مسئول ماهنامه احساس که متعلق به انجمن جوانان موسسه امدادی افغانستان می باشد نیز کار نموده است. آقای سادات برای مدت پنج سال به حیث استاد در دیپارتمنت کمپیوتر ساینس اکادمی ملی نظامی افغانستان تدریس نموده است. وی همچنان نزدیک به یک سال در انستیتیوت ملی اداره و مدیریت به حیث استاد کار نموده است. موصوف به تاریخ 18/8/1390 به اساس حکم شماره 5587 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پس از سپری نمودن رقابت آزاد در بست اول به حیث معاون ریاست تکنالوژی معلوماتی دارالانشایی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقرر حاصل نمودند و بعدآ به تاریخ 22/12/1392 به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث ریس ریاست تکنالوژی معلوماتی دارالانشایی کمیسیون مستقل انتخابات توظیف گردیده است.

آقای سادات در کنفرانس های متعددی در رابطه به تکنالوژی معلوماتی، مدیریت، ارتباطات و دولت داری الکترونیک در داخل و خارج از کشور اشتراک نموده و در زمینه مدیریت و انتخابات از دانش خوب برخوردار میباشد. آقای سادات به زبان های دری، پشتو و انگلیسی بلدیت کامل دارد.

محترمه منعمه منصور سادات ( رئیسه پلان وطرزالعمل)

محترمه منعمه منصور در سال ۱۳۴۲ در شهر کابل متولد گردیده، تحصیلات عالی خویش را در رشته پلانگذاری اقتصاد ملی پوهنحئی اقتصاد پوهنتون کابل به اتمام رسانیده است. موصوفه طی سال ۱۳۶۴ الی ۱۳۷۵ بحیث مدیر عمومی پلان و مدیر عمومی مشوره های حقوقی بخش کارگران وزارت کاروامور اجتماعی و همچنان بحیث معلم ریاضی وفزیک در شهر پشاورو بعدآً درسال ۱۳۸۱الی ۱۳۸۶ بحیث مدیرعمومی روابط فرهنگی، معاون وسرپرست ریاست پلان وارتباط خارجه وزارت امور زنان و به همینطور منحیث رئیس ارتباط خارجه وپلان وزارت امور زنان ایفای وظیفه نموده اند.

محترمه منعمه در کنفرانس ها و ورکشاپ های متعدد داخلی و خارجی در بخش های آموزش زنان، اداره و رهبری اشتراک نموده وبه زبانهای دری، پشتو وانگلیسی صحبت مینماید.

سید عبدالرحیم نوښتيار (رییس اطلاعات و ارتباط خارجه)

سید عبدالرحیم نوښتيار سید عبدالرحیم نوښتيار در سال ۱۳۵۸ هـ ش در قریه سادات میران، منطقه وته پور ولسوالی کامه ولایت ننگرهار در یک خانواده روحانی دیده به جهان گشوده است. وی تعلیمات ابتدایی، متوسطه و ثانوی خود را در شهر پیشاور به پایان رسانیده و در سال ۱۳۸۶ از لیسه عالی سید جمال الدین پيشاور فارغ گردیده است.

موصوف پس از فراغت از مکتب به کشور عودت نمود و تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار آغاز کرد وی در سال ۱۳۸۳ از این پوهنتون به درجه لسانس فارغ گردید. عبدالرحیم نوښتیار در کنار این تحصیلات، از مراکر مختلف تحصیلی در بخش علوم اداری و زبان عربی نیز دیپلوم های را به دست آورده است.

وی در شمار سیمینارها و ورکشاپ های نیز عملی اشتراک کرده و به زبان های پشتو، دری، انگلیسی و عربی تکلم کرده می تواند.

نوښتيار در سال ۱۳۸۳ هـ ش در بخش حقوقی و آموزشی اداره نظارت بر انتخابات به کار آغاز کرد و نزدیک به یک و نیم سال با این اداره همکاری نمود و در سال ۱۳۸۶ هـ ش به حیث مدیر آوزش و تعلیمات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گماشته شد.

وی در سال ۱۳۸۷ به حیث مدیر ارتباط عامه و رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات به کار آغاز کرد و در سال ۱۳۸۵ هـ ش به حیث رییس دارالانشاء انجمن کارکنان انتخاباتی برگزیده شد که تا اکنون عضویت هیأت رهبری این نهاد را دارد.

موصوف از سال ۱۳۸۷ هـ ش بدینسو سمت های مختلفی را در کمیسیون مستقل انتخابات بر عهده داشته و از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴ به حیث آمر اطلاعات و رسانه های کمیسیون ایفاء وظیفه می نماید. نوښتيار اکنون به حسب لزوم دید رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و منظوری جلالتمأت رییس جمهور به حیث سرپرست ریاست اطلاعات و روابط خارجی کمیسیون گماشته شده است.