کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

ویدیو

دارالانشاء

دارالانشاء بخش اجراییوی کمیسیون مستقل انتخابات میباشد، که مسئولیت تطبیق واجرای عملیات انتخابات رامطابق چهارچوب تعیین شده، توسط کمیسیون مستقل انتخابات، بدوش دارد.

دارالانشاء توسط رئیس آن، که ازجانب رئیس جمهورازمیان شخصیت های متخصص و کاردان به اساس پيشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات تعیین میگردد، اداره می شود.

اداره دارالانشاء متشکل از رئیس دارالانشاء ودو معاون(معاونت اداری ومعاونت عملیاتی) که مسئولیت اداره روزمره امور وایجاد هماهنگی میان ریاست های مختلف راعهده دار میباشند، تشکیل گردیده است. با درنظرداشت پیچیده گی امورانتخابات، ایجاد ساختاروتشکیل درسطح ولایت ضروری پنداشته می شود.

دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، تمام فعالیت های مربوط به انتخابات رادردفتر مرکزی آن درکابل و۳۴ دفتر ولایتی انتخابات درسطح ولایات، رهبری می نماید.