کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

ترویج تساوی جندر در کمیسیون مستقل انتخابات

مقدمه

کمیسیون مستقل انتخابات مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به آن ملحق شده است و مخصوصا کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان، مصوب سال 2003، به ارتقای تساوی جندر در زمینه انتخابات متعهد می باشد. کمیسیون مستقل انتخابات به افزایش اشتراک زنان در پروسه های انتخاباتی به حیث رای دهندگان، کاندیدان، گردانندگان انتخابات، و مشاهدین علاقمندی خاص داشته و به منظور دستیابی به اشتراک گسترده زنان در پروسه های انتخاباتی، یک بخش خاص را در تشکیل کمیسیون برای ارتقای تساوی جندر تاسیس نموده است. در نتیجه همین تعهد کمیسیون مستقل انتخابات، واحد جندر در ماه می 2009 ایجاد گردید و این واحد تا کنون در بخش افزایش اشتراک زنان در پروسه های انتخاباتی سهم فعال داشته است.

با درنظرداشت انتخابات آینده در سال 2014، واحد جندر کمیسیون مستقل انتخابات جهت حصول اطمینان از توجه به جندر در تمام فعالیت های انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات، فعالانه تلاش می کند. بدین منظور، واحد جندر کمیسیون مستقل انتخابات، استراتیژی جندر را برای افزایش مشارکت زنان در پروسه انتخابات با تمرکز فوری بر فعالیت های انتخاباتی در انتخابات 2014 و مطابق با اهداف ذکر شده در پلان پنج ساله کمیسیون مستقل انتخابات (2012- 2016)، مورد توجه قرار داده است. علاوه بر بیان نمودن استراتیژی فعالیت های انتخاباتی 2014، این استراتیژی پلان کاری خاص کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ثبت نام رای دهندگان و همچنان پلان کاری انتخاباتی را باهم مدغم می سازد. این استراتیژی همچنان با مقررات ثبت نام رای دهندگان که به تاریخ 22 جنوری 2013 توسط کمیسیون مستقل انتخابات به تصویب رسید و همچنان با قانون فعلی انتخابات (2010) مطابقت و همخوانی دارد.

به منظور تطبیق فعالیت های جندر در مت کاری سال جاری، این واحد در سطح داخلی با تمام ریاست های کمیسیون مستقل انتخابات به شمول شخص ارتباطی جندر در ریاست آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات کار خواهد کرد. و در قسمت همکاری های بیرونی، فعالیت های مشترک در هماهنگی با دیگر نهادهای ذیربط بیرونی به شمول وزارت امور زنان و وزارت حج و اوقاف (در هماهنگی با ریاست روابط خارجه کمیسیون مستقل انتخابات) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در مرحله آمادگی برای انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات جهت تشویق رای دهندگان اناث به ثبت نام و همچنان افزایش کارمندان اناث در دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات برای تطبیق پروسه ثبت نام کاندیدان، یک سلسله استراتیژی ها را اتخاذ نموده است. کمیسیون مستقل انتخابات برای افزایش اگاهی عامه راجع به اهمیت اشتراک زنان در فعالیت های انتخاباتی از افراد متنفذ به شمول ملا امامانو شبکه های زنان همچنان استفاده خواهد کرد. پیام های آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات نه تنها بر رای دهندگان اناث متمرکز بوده بلکه به منظور ترویج تعلیمات جندر برای تمام رای دهندگان، از شامل بودن موضوع جندر در تمام پیام رسانی ها نیز اطمینان حاصل خواهد کرد. هدف این استراتیژی این است تا فراگیری و شفافیت پروسه های انتخاباتی را افزایش داده و حق بنیادی رای دهی را برای تمام رای دهندگان واجد شرایط از طبقه اناث تامین نماید.

همچنان در مورد استخدام کارمندان در کمیسیون مستقل انتخابات، جهت حصول اطمینان از اشتراک فعال زنان در پروسه های انتخاباتی و موجودیت مربیان و مبلغین اناث در مراحل ثبت نام و رای دهی، تلاش ها جریان دارد. پروسه انتخابات برای مشاهدین قابل دسترس خواهد بود و کمیسیون مستقل انتخابات بر تعادل تیم های نظارتی از حیث ترکیب جندر و شمولیت مشاهدین اناث در این تیم ها تاکید می ورزد. یک مثال مهم برای ضرورت به تمرکز خاص بر جندر و موجودیت کارمندان اناث در پروسه انتخاباتی این است که کمیسیون مستقل انتخابات برای رای دهندگان اناث در قسمت گرفتن عکس بر روی کارت های رای دهی، گزینه هایی را در نظر گرفته است که از لحاظ فرهنگی حساس می باشد. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات عکس زنان برروی کارت های رای دهی را اجباری نمی داند، اما به منظور کاهش تقلب، رای دهندگان اناث را به داشتن عکس های شان بر روی کارت های رای دهی شان تا حد ممکن تشویق می نماید.

گزارش مختصر از تدویر هشتمین جلسه هماهنگی جندر وانتخابات

یونت جندر کمیسیون مستقل انتخابات به سلسله جلسات هماهنگی جندر وانتخابات قبل، اینک هشتمین جلسه هماهنگی جندر وانتخابات خویش را بتاریخ (6 جوزا مطابق به 27 می 2014) با اشتراک رئیس کمیسیون مستقل انتخابات احمد یوسف نورستانی، عبدالرحمن هوتکی معاون کمسیون مستقل انتخابات و ضیاء الحق امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات ،رؤسای محترم دیپارتمنت ها ،نهاد‌های جامعه مدنی ، واحد های جندر دوایر دولتی وغیر دولتی ، وزارت محترم داخله ، نهاد های محترم همکار با کمیسیون مستقل انتخابات در عرصه آگاهی دهی بخصوص در بلند بردن میزان مشارکت خانمها در انتخابات و رسانه های محترم ملی ، بمنظور دریافت راه های حل جهت چالش های انتخابات 16 حمل و اخذ نظریات وپیشنهادات نهاد های همکار و شریک ساختن چالش های که نهاد های همکار در عرصه فعالیت های شان در ولایات مواجه گردیده بودند و درمجموع دریافت یک راه حل مناسب برای برگزاری دور دوم انتخابات 24 جوزا سال 1393 در مرکز اموزش های ریاست ارتقای ظرفیت تدویر گردیده بود.

در ابتداء محترم احمد یوسف نورستانی ایراد سخن نموده فرمودند: عده ای از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که با نامزد خاصی همکاری نموده بودند ویا مرتکب تقلبات انتخاباتی گردیده بودند کمسیون مستقل انتخابات بالاتر از ۵۰۰۰ کارمند را از کار برکنار نموده ودرعوض افراد جدید استخدام خواهند شد.وبرای جلوگیری از تقلب در محلات رای دهی هرکاندید میتواند به تعداد 35000 کارت که از طرف کمیسیون برایشان درنظر گرفته شده است ناظرین خویش را درمحلات رایدهی تعین و از محلات رایدهی جدیدالتاسیس که بتعداد 2540 محل که ازجمله 1684 محل مردانه و 856 محل زنانه برای دور دوم انتخابات (24 جوزا) ایجاد گردیده است نظارت بعمل آورده واز تقلب جلوگیری نمایند.

متعاقبا ً محترم عبدالرحمن هوتکی فرمودند: کمیسیون مستقل انتخابات همواره میکوشد تدابیر را اتخاذ نماید تا نقایص و مشکلات دور اول انتخابات در دور دوم تکرار نگردیده بلکه این خلا ها پرگردد. واز چاپ ۱۵ میلیون ورق رای دهی، افزایش ۲۷۵۲ محلات رای دهی در ۳۴ ولایت کشور خبر دادند.

و محترم ضیاء الحق امرخیل درمورد افزایش سطح مشارکت خانمها به 36 %را باوجود مشکلات امنیتی وتهدیدات در ولایات ناامن کشور ستایش نموده وخطاب به نهاد های همکاردر جلسه گفتند: ما باید کوشش نمائیم تا حداقل این فیصدی را حفظ و بیشتر تلاش ورزیم تا این فیصدی را به %50 افزایش دهیم واز رسانه های محترم ونهادهای محترم همکار تقاضا نمودند تا برنامه های اگاهی دهی را درفعالیت های خویش علاوه نمایند.

به همین سلسله یونت جندر و نهادهای محترم ذیدخل در انتخابات ، فعالیت های شان را درعرصه آگاهی دهی خانمها ودریافت کارکنان طبقه اناث درانتخابات دور اول سال 1393 وپلان هایشان را برای برگزاری انتخابات دور دوم (24 جوزا) پیشکش نموده ونظریات وپیشنهاداتی را جهت مطرح ساختند.

بروشور راجع به جندر در ثبت نام رای دهندگان

فعالیت های ثبت نام دهندگان

فعالیت های مربوط به جندر که توسط کمیسیون مستقل انتخابات با تمرکز خاص روی پروسه ثبت نام برنامه ریزی شده است، شامل موارد ذیل می باشد:

 1. جلسه هماهنگی با وزارت حج و اوقاف و وزارت امور زنان

  از آنجا که رهبران مذهبی و ملا امامان در زندگی زنان و مردان افغنستان نقش و نفوذ خاص دارند، در ترویج انتخابات دموکراتیک نیز شرکای مهم به حساب می آیند. در این راستا، کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد تا ملا امامان با زنان در سیمینارها و با مردان در مساجد جهت حمایت از اشتراک زنان در پروسه ثبت نام و رای دهی صحبت نمایند. برای این کار باید راجع مسایل اشتراک زنان در انتخابات به ملا امامان معلومات و مشوره ارایه گردد. برای این منظور جلسات هماهنگی با وزارت حج و اوقاف و وزارت امور زنان جهت تهیه افراد آموزش دیده برای ارایه مشوره به ملا امامان تنظیم شود.

 2. مشاوره با ملا امامان

  مشاوره با ملا امامان در (17) ولسوالی کابل و در (33) ولایت افغانستان توسط واحد جندر کمیسیون مستقل انتخابات برنامه ریزی شده است. این مشاوره ها مربیان جندر وزارت های امور زنان و حج و اوقاف را قادر می سازد تا در مورد اهمیت اشتراک زنان در پروسه های انتخاباتی برای ملا امامان معلومات ارایه نموده و در مورد ضرورت اساسی به تامین حقوق رای دهی زنان نکات صحبت مختصر را ارائه نمایند. این پلان همچنان بر اهمیت حمایت سازنده مردان از حق اشتراک زنان در انتخابات تاکید می ورزد. از ملا امامانِ که در مشاوره ها اشتراک می کنند دعوت خواهد شد تا در جلسات مشورتی جداگانه که تنها برای زنان در نظرگرفته شده است با آن ها صحبت نموده و بر این موضوعات تأکید نمایند. از ملا امامان همچنان تقاضا خواهد شد تا در مورد این مسایل با مردان در مساجد نیز صحبت نمایند. واحد جندر کمیسیون مستقل انتخابات جهت نظارت بر تطبیق فعالیت ها به ولایات سفر خواهد کرد.

 3. سیمینارها برای رای دهندگان اناث

  بعد از جلسات مشورتی با ملا امامان، در هر ولسوالی کابل و در تمام ولایات افغانستان برای زنان نیز جلسات مشورتی تنظیم خواهد شد. از ملا امامانِ که قبلا در جلسات مشورتی اشتراک کرده اند دعوت خواهد شد تا در جلسات مشورتی جداگانه با زنان در مورد اهمیت اشتراک شان در پروسه های انتخاباتی مخصوصا در پروسه ثبت نام و رای گیری صحبت نمایند.

 4. بروشور های معلوماتی

  برای ارایه معلومات راجع به :1) اهمیت اشراک زنان در پروسه انتخابات مخصوصا پروسه های ثبت نام و رای دهی و 2) آمادگی های خاص برای ثبت نام رای دهندگان اناث، یک بروشور معلوماتی راجع به ثبت نام و جندر ارایه خواهد شد. این بروشور به هر دو زبان دری و پشتو تهیه شده و غرض نظر خواهی با ریاست آگاهی عامه نیز در میان گذاشته خواهد شد. مخاطبان این بروشور زنان باسواد بوده و در جلسات مشورتی و سیمینارها از طریق شبکه های موسسات غیر دولتی برای آنان توزیع خواهد شد.

 5. گروپ هماهنگی جندر و انتخابات

 6. آموزش ها برای کارمندان انتخاباتی در مورد جندر

  آموزش برای کارمندان و مسوولین انتخاباتی توسط ریاست آموزش و ارتقای ظرفیت های کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر مرکزی و در سطح دفاتر ولایات ارایه خواهد شد. قرار است این آموزش ها در ماه مئ برای ثبت نام رای دهندگان آغاز گردد، و با آغاز نمودن از آموزش مربیان برای 4 تا 5 روز در دفاتر مرکزی برگزار خواهد شد. از آنجا که خدمات مربوط به جندر برای تسهیل دسترسی بیشتر زنان به خدمات اهمیت حساس دارد، یک جلسه در مورد جندر نیز در آموزش های کارمندان انتخابات گنجانیده خواهد شد. در این جلسه به کارمندان راجع به نحوه ارایه خدمات مربوط به جندر در ساحات خاص کاری شان معلومات ارایه خواهد شد. واحد جندر مواد آموزشی را تهیه نموده و در جلسات آموزش مربیان در دفاتر مرکزی معلومات ارایه خواهد نمود. این مواد آموزشی برای استفاده در جلسات آموزشی جندر در سطح ولایات و ولسوالی ها، به مربیان نیز ارایه خواهد شد. استراتیژی آموزشی شامل در پلان کاری ثبت نام رای دهندکان بر رعایت تعادل جندر هنگام استخدام مربیان نیز تاکید می ورزد. در صورت ضرورت برای کارمندان اناث ساحوی آموزش های جداگانه تنظیم خواهد شد.

 7. جندر و آگاهی عامه

  علاوه از واحد جندر کمیسیون مستقل انتخابات، شخص ارتباطی جندر در ریاست آگاهی عامه مسوولیت فعالیت های آگاهی عامه در مورد جندر را که توسط ریاست آگاهی عامه برنامه ریزی شده است، به عهده دارد. از آنجا که زنان افغانستان در قسمت اشتراک سیاسی و انتخاباتی نه تنها با موانع فرهنگی بلکه در مورد انتخابات با کمبود معلومات واقعی نیز مواجه هستند، اگاهی عامه اهمیت خاص و کلیدی را خواهد داشت. لهذا این برای کمیسیون مستقل انتخابات ضروری است تا پیام های متمرکز بر رای دهندگان اناث و مجراهای ارایه این پیام ها را طرح نماید و به منظور افزایش آگاهی عامه از نقش جندر در پروسه های انتخاباتی، مسایل جندر باید در تمام پیام های آگاهی عامه شامل گردد.

  استراتیژی آگاهی عامه در پلان عملیاتی خاص ثبت نام ری دهندگان گنجانیده شده است و این پلان قرار است سر از تاریخ 15 مئ 2013 جهت آمادگی برای شروع تمرین ثبت نام رای دهندگان -که قرار است به تاریخ 26 مئ در سطح ولایات (مرحله 1) و تقریبا به تاریخ 25 جون در سطح ولسوالی ها (مرحله 2) آغاز گردد- تطبیق گردد. استراتیژی آگاهی عامه بر نکات ذیل متمرکز می باشد:

  • تعدادی از اعلانات رادیویی و تلویزیونی که توسط ریاست آگاهی عامه ترتیب گردیده اند، بر موضوع رای دهی زنان متمرکز خواهند بود;
  • سیمینارها با رهبران متنفذ از جمله با شبکه های زنان برگزار خواهد شد;
  • بروشورها و جزوه های اضافی به طور خاص راجع به رای دهندگان اناث و اینکه برای آنان محلات جداگانه و کارمندان اناث در نظرگرفته شده است، تهیه خواهد شد;
  • یک مرکز معلومات تیلیفونی، جهت پاسخ دادن به سوالات رای دهندگان تاسیس خواهد شد، و به کارمندان این مرکز راجع به مسایل مربوط به اشتراک زنان در انتخابات آموزش داده خواهد شد.
 8. روابط خارجه و جندر

  واحد جندر جهت حصول اطمینان از شریک ساختن معلومات مرتبط با نهادهای ذیدخل انتخاباتی، با ریاست روابط خارجه کمیسیون مستقل انتخابات در جلسات مشورتی که توسط این ریاست تنظیم می گردد کار خواهد کرد. در رابطه با کار این ریاست با مشاهدین، تلاش ها برای افزایش تساوی جندر در میان مشاهدین صورت خواهد گرفت، و کمیسیون مستقل انتخابات مشاهده تمام مراحل پروسه های انتخاباتی (به شمول ثبت نام رای دهندگان) را با استفاده از طرزالعمل های موثر و جامع اعتبار دهی، تشویق خواهد کرد.

 9. محلات ثبت نام و رای گیری برای زنان

  در مراکز ثبت نام و رای گیری، برای زنان محلات جداگانه با کارمندان اناثیه وجود خواهد داشت. این نوع انتظامات برای افزایش اشتراک رای دهندگان اناث در انتخابات کاملا ضروری میباشد. مراکز در موقعیت هایی تاسیس خواهد شد که امکان دسترسی فیزیکی زنان به این مراکز بیشتر باشد.

جلسات هماهنگی جندر وانتخابات در34 ولایات

تاریخ : ( 19 جنوری مطابق به 29 جدی 1392)

محل برگزاری: دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در 34 ولایات

یونت جندر کمیسیون مستقل انتخابات طبق پلان های طرح شده سال 1392 خویش اینـــک جلسات هماهنگی جندر وانتخابات را به همکاری دفاتر ولایتی جهت تشویق و افزایش مشارکت زنان در انتخابات در 34 ولایات با اشتراک بیش از 50 تن از نماینده های نهادهای دولتی غیر دولتی از قبیل ریاست های امور زنان ،قومندانی های امنیه،ولایات ،ریاست های معارف، ریاست های احیا و انکشاف دهات، نهادهای فعال در عرصه حقوق زنان ونهاد های ذیــــــدخل در انتخابات تدویر نمود .

هدف از برگزاری جلسات هماهنگی جندر وانتخابات بلند بردن سطح مشارکت زنان در انتخابات به حیث رای دهنده گان ،کاندیدان ،کارمندان ونظارت کننده گان ،وهمچنان معلومات درارتبــــــاط به مسایل امنیتی واستخدام تلاشی کنندگان زن وناظرین زن در محلات رای دهی میباشد نظر به فیصله وزارت محترم داخله وپیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات بتعداد 13000 تن از طبقه اناث بحیث تلاشی کننده ها در سراسر کشور در محلات و مراکز رای دهی استــــــخدام و آموزش داده خواهند شد تا درجهت تامین امنیت زنان با ارگان های امنیتی همکاری نموده تا زنان بتوانند با اطمینان کامل به پای صندوق های رای دهی رفته وبه کاندیدان رای مورد نظر شان را بدهند.

ورکشاپ آموزشی برای مدیران جندر 34 ولایات

یونت جندر کمیسیون مستقل انتخابات چنانچه فعالیت های خویش را بمنظور افزایش اشتراک زنان در پروسه های اتنخابات و دریافت راه های حل برای چالش های فرا راه زنان وتشویق وترغیب زنان درعرصه های آموزش وپرورش انجام میدهد که بتعداد 34 تن از خانمهای فعال را جهت گسترش و تطبیق پلان های جندر در سراسر کشور استخدام نمودند.

که اینک دومین دور ورکشاپ مدیران جندر را تحت عنوان برنامه آموزشی اداره ومنجمنت ومعلومات انتخاباتی جهت بلند بردن ارتقاء ظرفیت مدیران جندر از تاریخ 5 الی 8 دلو در مقرر کمیسیون مستقل انتخابات برگزار گردید. که درین ورکشاپ موضوعات ذیل چون: ( فعالیت های یونت جندر کمیسیون مستقل انتخابات طی چند ماه اخیروپلان آینده ، پروسه ثبت نام کاندیدان وفعالیت های یونت جندر، تغیرات قانون انتخابات د ر ارتباط به مسایل زنان، فعالیت های ریاست عملیات ساحوی، طرزالعمل رای دهی وشمارش آرا، معلومات در مورد تلاشی کننده گان محلات رای دهی زنانه و محافظین کاندیدان اناث، چگونگی کار کرد ریاست آگاهی عامه و اجرای برنامه عملی رای دهی، ارائه معلومات از پروسه استخدام کارمندان و نقش جندر مدیران درولایات، اداره ، مدیریت ، مهارت های مدیریت و اصول اساسی اداره، موثریت و خلاقیت ،جلسات و مهارت های تدویر آن، آزار واذیت و دلایل آن، احترام و همکاری در اداره و اجتماع، منازعات و انواع آن ،سطوح منازعات ،پیامد های منازعات و پروسه حل منازعات و مشکلات در حل آن، افهام و تفهیم ، گوش دادن فعال ، طرز سوال کردن ، تعبیر و تحلیل کردن، گزارش نویسی (انواع گزارش ،هدف و مشخصات گزارش) آموزش داده میشود.

نقشه مقایسیوی استخدام مبلغین آگاهی عامه زن

گاه نامه معلوماتی آمریت جندر