کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

کمسیون مستقل انتخاب متشکل هفت عضو (رییس، معاون عملیاتی، معاون مالی و اداری، منشی و سخن‌گو و پنج کمشنر) میباشد که از جانب رییس جمهور در بست خارج رتبه تعیین می‌گردد. انتخاب رییس، معاونان و منشی و سخن‌گو براساس انتخابات میان اعضاء تعیین می‌گردد. رییس کمیسیون مسوولیت اداره و رهبری کمیسیون را دارد، در عدم حضور آن معاونان مسوولیت نظارت و رهبری امور روزانه کمیسیون را پیش می‌برند. هم‌چنان رییس کمیسیون در جلسات بیرونی از کمیسیون مستقل انتخابات نمایندگی می‌کند. موارد مربوط به پالیسی در جلسات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و فیصله‌ای نهایی با اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.

جلسات کمیسیون مستقل انتخابات با حضور اکثریت اعضاء دایر شده و در جریان جلسات هریک از اعضاء کمیسیون به شمول رییس و معاونان دارای یک حق رأی می‌باشند. رییس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات به نمایندگی از دارالانشاء کمیسیون در جلسات به عنوان عضو بدون حق رأی اشتراک می‌نماید. پس از انتخاب رییس، معاونان و منشی و سخن‌گوی کمیسیون قبل از اشغال تصدی وظیفه، طی برنامه‌ای در حضور رییس جمهور ادای تحلیف را به جا می‌آورند.