کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

شمارش معکوس روز انتخابات

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
زمان تا شنبه، 28 میزان 1397 - روز انتخابات ولسی جرگه